KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGNIESZKA PUCZYŃSKA

O mnie

Agnieszka Puczyńska
Radca prawny, założyciel i zarządzający pracą Kancelarii. W 2011 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Studia Magisterskie Stacjonarne na Uniwersytecie Warmińsko– Mazurskim w Olsztynie, na Wydziale Prawa i Administracji, na kierunku prawo. Podjęła się obrony pracy magisterskiej z przeszkód małżeńskich w prawie kościoła katolickiego i prawosławnego. Z końcem 2014 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Dotychczasowa kariera zawodowa, podczas której pracowała na stanowisku prawnika, zaowocowała przydatną, wykorzystywaną wiedzą z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Początki praktycznego przygotowania do zawodu rozpoczęła na stanowisku protokolanta w Sądzie Rejonowym oraz Okręgowym w Olsztynie w wydziale cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Wraz z rozpoczęciem aplikacji radcowskiej pracowała samodzielnie na stanowisku prawnika w kancelarii radcowskiej. Praca ta pozwolił nabyć biegłości w praktycznym zastosowaniu prawa, w tym w obsługiwaniu przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych przed sądami oraz organami administracyjnymi. Udział w rozprawach sądowych oraz w konsultacjach z klientami pozwolił na wnikliwe i kompleksowe analizowanie problemów prawnych, dzięki czemu potrafi znaleźć rozwiązania prawnie skuteczne i odpowiadające potrzebom Klienta, nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach. Dzięki komunikatywności, umiejętności aktywnego słuchania oraz wysokiej kulturze osobistej jest odbierana przez osoby trzecie, jako profesjonalistka.

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Puczyńskiej jest firmą prawniczą świadczącą usługi z zakresu szeroko pojmowanej pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji państwowych i samorządowych osób prawnych. Kancelaria zapewnia przygotowywanie umów i opinii prawnych, doradztwo prawne oraz reprezentację przed urzędami i sądami powszechnymi. Dbając o interesy klientów świadcząc pomoc prawną kładziemy nacisk na profesjonalne podejście do sprawy. Klienci mogą liczyć na zachowanie bezwzględnej dyskrecji w powierzonych nam sprawach. Współpracujemy z klientami na każdym etapie postępowania, w celu osiągnięcia rezultatu zgodnego z ich oczekiwaniami. Atutem Kancelarii są elastyczność, rzetelność oraz jasny i klarowny sposób komunikacji nawet przy najbardziej skomplikowanych problemach prawnych. Przyjęcie przez Kancelarię zlecenia pomocy prawnej wymaga osobistego kontaktu. Pomoc prawną świadczymy również w dogodnych dla klientów godzinach popołudniowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Radca Prawny Agnieszka Puczyńska

zakres usług

Prawo cywilne, w szczególności:
 • prawo własności:
  • zasiedzenie
  • zniesienie współwłasności
  • wydanie nieruchomości
  • ustanowienie służebności gruntowej
 • zobowiązania:
  • roszczenia o zapłatę należności
  • roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • przygotowanie projektu umowy cywilnoprawnej
  • odwołanie darowizny nieruchomości
  • rozwiązanie umowy dożywocia
 • sprawy spadkowe:
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku i zniesienie współwłasności
  • zachowek
  • uznanie za zmarłego
  • uzyskanie zgody sądu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
  • doradztwo w sprawach z zakresu sporządzania umów dotyczących spadku (np. zrzeczenie się dziedziczenia)
Prawo gospodarcze, w szczególności:
 • rejestracja i likwidacja fundacji w KRS,
 • przygotowanie aktów założycielskich fundacji,
 • rejestracja i likwidacja stowarzyszenia.
Prawo handlowe
 • Sprawy dotyczące spółki z o.o., w szczególności:
  • rejestracja spółki,
  • sporządzanie umowy spółki i wszelkich uchwał dotyczących powołania organów,
  • doradztwo w zakresie zbycia udziałów w spółce,
  • rejestracja zmian personalnych w KRS,
  • zmiany kapitałowe w spółce (podwyższenie kapitału, dopłaty, umorzenie udziałów, obniżenie kapitału zakładowego).
Prawo karne, w szczególności:
 • obrona oskarżonych i podejrzanych w sprawach karnych,
 • sprawy o dozór elektroniczny,
 • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary,
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie.
Prawo pracy, w szczególności sprawy o:
 • mobbing,
 • nierówne traktowanie w zatrudnieniu i roszczenia z tym związane,
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę i roszczenia z tym związane, tj. przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy,
 • zapłatę wynagrodzenia, w tym wystąpienie z wnioskiem o zaspokojenie roszczenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy.
Prawo rodzinne, w szczególności sprawy o:
 • rozwód z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie,
 • separację,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • alimenty na dziecko,
 • alimenty dla małżonka rozwiedzionego,
 • podział majątku wspólnego,
 • sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa),
 • uznanie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • wydanie sądowego zezwolenia na dokonanie w imieniu małoletniego czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu jego majątkiem,
 • wykonywanie pieczy zastępczej,
 • wydanie rozstrzygnięcia w istotnych sprawach dziecka (brak porozumienia rodziców co do wyboru szkoły, miejsca zamieszkania, wyrobienia paszportu, sposobu leczenia).

Cena usług

Kancelaria prowadzi dostępną politykę cenową, łamiąc mity, iż profesjonalna pomoc prawna jest niedostępna cenowo dla każdego klienta. Kancelaria z każdym Klientem po złożeniu przez niego zlecenia zawiera odpowiednią umowę, w której zostaje w sposób indywidualny i precyzyjny określone wynagrodzenie. Obecnie Kancelaria przewiduje trzy systemy rozliczeń tj.
Wynagrodzenie ryczałtowe
W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia jest określone stawką stałą miesięczną ustaloną indywidualnie z Klientem w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym.
Wynagrodzenie według stawki godzinowej
W tym systemie rozliczeń wysokość wynagrodzenia określona jest jako iloczyn liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia oraz stawki godzinowej. Dodatkowo na wysokość wynagrodzenia ma wpływ wartość sprawy.
Wynagrodzenie według spraw procesowych
W tym systemie wynagrodzenie wynosi nie mniej niż minimalne koszty zastępstwa procesowego określone na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Wynagrodzenie to nie obejmuje wyegzekwowanych od przeciwnika procesowego kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym.
napisz do nas
Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Puczyńska
42-244 Mstów
ul. Kościuszki 11
kom. +48-516-033-145
kancelaria@agnieszkapuczynska.pl

Oddział

42-202 Częstochowa
ul. Kawia 4/16 lok. 318
Regon:362047461
NIP:9492202138
ING Bank Śląski S.A.
15 1050 1142 1000 0092 1354 4258